Wideony onlaýn ýagdaýda abatlaň

Onlaýn wideo dikeldişi

Onlaýn wideo faýly dikeltmek aňsatlaşdyryldy - bozulan wideoňyzy ýükläň we gysga wagtyň içinde dikeldilen wersiýasyny alyň

Wideony onlaýn ýagdaýda getiriň

Lostitirilen wideo faýllary dikeltmek hiç haçan aňsat bolmady. Gymmat wideolaryňyzy çalt dikeltmek üçin amatly onlaýn hyzmatymyzy ulanyň.

Howpsuzlyk we gizlinlik

Uploadüklenen wideo faýllaryň hemmesi ygtybarly we ygtybarly dolandyrylýar. Hyzmat maglumatlaryňyzyň gizlinligini üpjün edýär we ýüklenen wideo faýllary gaýtadan işlenenden soň ýatda saklamaýar.

Wideo çalt işlemek

Hyzmat uzak gijä galman çalt wideo işlemegi üpjün edýär. Wagtyň geçmegi bilen netije alyp bilersiňiz we wideo faýllaryňyz bilen işlemegi dowam etdirersiňiz.

Mugt ulanmak

Hyzmat wideolary mugt bejermek mümkinçiligini berýär. Allhli aýratynlyklardan hiç hili çäklendirmesiz lezzet alyp bilersiňiz

Faýllar saklanmaýar

Faýllaryňyz serwerde saklanmaýar we amaldan soň derrew pozulýar

Wideo faýl dikeldişiniň beýany

  • Childhooditirilen çagalyk wideolary onlaýn dikeldiş hyzmaty arkaly elýeterli boldy. Geçmişdäki ýatlamalar ýene-de janlandy, şatlyk we nostalgiýa getirdi.
  • Onlaýn wideo dikeldiş hyzmaty sebäpli gymmatly taslama ýitgisi betbagtçylyk däldi. Ostitirilen sahnalar dikeldildi we iş dowam etdi.
  • Wagtyň geçmegi bilen köne maşgala wideolaryny açyp, onlaýn dikeltmek arkaly täze durmuş gazandy. Maşgala pursatlary täzeden janlandy.
  • Zeper ýeten faýllar sebäpli möhüm waka ýitdi. Onlaýn dikeldiş ýatdan çykmajak pursaty gorap, gymmatly materialy janlandyrdy.
  • Taryhy taýdan ähmiýetli köne film onlaýn ýagdaýda dikeldilip, arhiwi geljek nesiller üçin gymmatly ýazgylar bilen baýlaşdyrdy.
  • Zeper ýeten çeper taslamalar onlaýn wideo dikeldiş hyzmaty arkaly ikinji durmuşy tapdy. Döredijilik synanyşyklary täzeden gözden geçirildi.
Goldaw formatlary:
.3g2
.3gp
.3gpp
.alac
.amb
.asf
.aud
.avi
.bik
.bin
.dav
.divx
.f4v
.flv
.gdv
.h264
.hevc
.m2t
.m2ts
.m2v
.m4a
.m4b
.m4p
.m4v
.mkv
.mov
.mp4
.mpeg
.mpg
.mts
.mxf
.ogv
.rm
.tgv
.ts
.vid
.vob
.vp6
.webm
.wmv
.wtv